Vreemdelingenrecht

Bij het Vreemdelingenrecht gaat het om alle regels met betrekking tot toelating, verblijf en verwijdering van vreemdelingen. Als vreemdeling wordt aangemerkt een persoon die niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Het Vreemdelingenrecht bestaat uit twee pijlers, te weten het reguliere vreemdelingenrecht en het Vluchtelingen-/Asielrecht. Bij het reguliere vreemdelingenrecht gaat het om situaties die geen betrekking hebben op asiel, zoals bijvoorbeeld verblijfsvergunning met als doel gezinshereniging of verblijfsvergunning met als doel kennismigrant. Bij het Vluchtelingen-/Asielrecht gaat het om situaties waarbij een persoon in het land van herkomst risico loopt op vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, het behoren tot een bepaalde sociale groep of als er gegronde vrees voor onmenselijke behandeling in het land van herkomst bestaat.